Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DEFINICJE

Administrator – MAGDELIN BEKSINSKI-DOJKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KABI MAGDELIN BEKSINSKI-DOJKA w Tarnowie przy ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów, NIP:  8711774036.

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem:
https://www.xtremefitness.pl/tarnow-blonie
Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy
funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Profilowanie – oznacza automatyczną analizę danych osobowych Użytkownika, dzięki której za pomocą
używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej Administrator może wyświetlać spersonalizowane
reklamy lub dokonywać automatycznego doboru oferty i treści najbardziej dopasowanych do potrzeb lub
zainteresowań Użytkownika.
Marketing bezpośredni to działania polegające na kierowaniu bezpośrednich komunikatów do klientów, często
w indywidualnym kontakcie, służących przedstawianiu i przekazywaniu ofert reklamowych, informacji
handlowych oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
ADMINISTRATOR DANYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
1. MAGDELIN BEKSINSKI-DOJKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KABI MAGDELIN BEKSINSKI-DOJKA w Tarnowie przy ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów, NIP:  8711774036 (dalej: ,,Administrator”).
2. Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@xtremefitness.pl.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO gdy udzielił/-a Pan/Pani zgodny na przetwarzanie danych:
a. w celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych polegających na tworzeniu analiz aktywności
Użytkowników, doskonalenia stosowanych funkcjonalności, poprawiania działania Strony,

 1. w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres
  e-mail,
  c. w celu wykorzystania danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem plików cookies,
  d. w celu cyklicznego obciążenia karty płatniczej w związku z regulowaniem płatności Składek Członkowskich
  wynikających z zawartej umowy na czas nieokreślony,
  e. w celu identyfikacji Pani/Pana osoby przy każdorazowym wstępie do Klubu;

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy:
  a. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy,
  b. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą indywidualnego profilu Członka Klubu
  dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce Strefa Klienta,
  c. w celu realizacji zamówienia w ramach usługi Kup Karnet Online,
  d. w celu załatwienia sprawy opisanej przez Panią/Pana w dostępnym na Stronie elektronicznym formularzu
  kontaktowym – przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i
  wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) RODO w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na
  Administratorze w przypadku gdy Administrator:
  a. musi wykonać obowiązki z zakresu prawno-skarbowego,
  b. ma obowiązek archiwizować dokumenty przez wskazany w przepisach czas,
  c. może rozpatrywać wnioski, skargi i reklamacje,
  d. ma obowiązek udostępnić dane na żądanie odpowiednich organów państwowych;

  4. na podstawie art. 6 ust. 1 litera d) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
  interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej:
  - w celu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej szkody, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających
  ze zgłoszonej szkody oraz obrony żywotnych interesów zgłaszającego szkodę;

  5. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO gdy jest to uzasadnione usprawiedliwionym interesem
  Administratora w przypadku:
  a. reklamy lub badania rynku i opinii publicznej, o ile Pani/Pan nie sprzeciwi się wykorzystaniu danych,
  b. w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na przedstawianiu i
  przekazywaniu ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów
  informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora oraz Podmiotów
  Współpracujących z Administratorem,
  c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  d. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i działania systemów informatycznych,
  e. udzielania porad, wskazówek,
  f. obsługi wniosków, skarg lub reklamacji,
  g. rozpatrzenia i obsługi zgłoszonej szkody, ustalenia jej istnienia i ewentualnej likwidacji szkody, dochodzenia
  lub obrony roszczeń wynikających ze zgłoszonej szkody,
  h. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  i. dostosowania treści Strony do potrzeb Użytkowników, ze względu na zabezpieczenie słusznych interesów
  Administratora w zakresie jak najlepszego funkcjonowania Strony, przyjaznego dla Użytkownika i
  efektywnego pobytu na Stronie,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku oraz ochrony mienia Administratora poprzez zastosowanie
  środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring),
  k. komunikacji i rozwiązywania sprawy kierowanej do Administratora za pośrednictwem dostępnego na Stronie
  elektronicznego formularza, poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami
  świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową,
  l. obciążenia rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty w związku z regulowaniem płatności składek
  członkowskich wynikających z Umowy członkowskiej zawartej na czas nieokreślony,
  m. dokonania archiwizacji dokumentów, tj. umów i dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do rozliczeń,
  w stosunku do dokumentów, których okres przechowywania nie jest regulowany przepisami prawa,
  n. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji
  elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych
  promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu,
  o. wyrażenia zgody to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z
  wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest
  prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność,
  f. wykorzystania danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem plików cookies, w celach
  marketingu bezpośredniego, w tym doboru produktów i usług do potrzeb Użytkowników,
  g. profilowania dla dostarczania przez Administratora indywidualnie dopasowanych treści informacyjnych i
  handlowo-marketingowych.

  W przypadku podania w formularzu zgłoszenia szkody danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
  Administrator będzie je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO.
  Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych
  dotyczących usług oferowanych przez Administratora i podmioty współpracujące (w tym w celach marketingu
  bezpośredniego) drogą elektroniczną na podany adres e-mail, po uzyskanej zgodzie, odbywać się będzie zgodnie
  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
  Wykorzystywanie przez Administratora, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów
  komórkowych, komputerów oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
  bezpośredniego, odbywać się będzie zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZAWARTYCH UMÓW ORAZ REALIZACJA UMOWY
  Administrator przetwarza dane, które otrzymuje w ramach umowy, w tym przekazywane w formularzach.
  W związku z zawarciem umowy mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, dane
  kontaktowe (adres, e-mail, telefon), numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer rachunku
  bankowego, zdjęcie.
  W przypadku zawarcia umowy przez osobę niepełnoletnią Administrator będzie przetwarzać dodatkowo
  następujące dane: dane płatnika i opiekuna prawnego.
  Podczas odwiedzin w klubie fitness Administrator rejestruje takie dane jak: data wejścia, godzina wyjścia,
  odwiedziny klubu.
  ODBIORCY DANYCH
  Dane osobowe mogą zostać przekazane właścicielom innych klubów działających w ramach sieci XTREME
  FITNESS Gyms, podmiotom współpracującym z Administratorem, których lista dostępna jest na Stronie, a także
  podmiotom wspierającym bieżące procesy biznesowe Administratora takie jak banki i operatorzy płatności,
  świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe i kurierskie, dostawcy odpowiedzialni za obsługę

systemów informatycznych i sprzętu, podmioty archiwizacyjne, a także firmy ubezpieczeniowe, z którymi
Administrator zawarł umowy ubezpieczenia.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą,
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co
do zasady dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do chwili jej
cofnięcia, z tym zastrzeżeniem, że dane będą nadal przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu
dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich
przedawnienia,
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzanych danych jest umowa zawarta z Administratorem – przez cały
czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu dochodzenia
przez Administratora roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich
przedawnienia,
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora:
– dane będą przechowywane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane,
- dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa,
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych:
- na podstawie zgody na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej – dane będą przetwarzane
do czasu wycofania tej zgody lub do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej,
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania,
5. w przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w formie monitoringu wizyjnego w
lokalach lub na terenie zarządzanym przez Administratora, dane będą przetwarzane w zakresie
dopuszczonym przez przepisy prawa w celu dochodzenia przez Administratora lub stron trzecich roszczeń
oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia. Nagrania z monitoringu będą
przechowywane przez okres 15 dni, po czym są nieodwracalnie usuwane, chyba że nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organy ścigania lub gdy Administrator
powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organy
ścigania – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator co do zasady nie przesyła danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże w związku z
możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy pików cookies dostawców zewnętrznych,
informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie
przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony
podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności
(PrivacyShield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo
na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Podmiotom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo uzyskać od Administratora: potwierdzenia, że przetwarza dane osobowe; dostępu do tych danych
osobowych; kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1
RODO.
2. Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby Administrator:
niezwłocznie sprostował dane osobowe, które są nieprawidłowe lub je zaktualizował; uzupełnił
niekompletne dane osobowe.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby
Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych: jeżeli osoba, której dane dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych; jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; jeżeli
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.
W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może
je w dalszym ciągu przetwarzać na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 RODO.
4. Prawo do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać dane osobowe lub
upoważnić Administratora do ich przesłania innemu administratorowi w ustrukturyzowanym
powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Administrator przeniesie
wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej i dane przetwarzane są na podstawie
zgody lub w związku z zawartą umową.
5. Prawo do usunięcie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać aby Administrator usunął dane
osobowe, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem.
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych wobec innych celów przetwarzania danych. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na
prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym
profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że nie będzie wolno dalej przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Prawo wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę,
na podstawie której przetwarzane są jej dane osobowe, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
9. Prawo do wniesienia skargi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
10. Prawo zarządzania ustawieniami cookies i innymi technologiami. Użytkownik ma prawo zarządzać
zgodą na użytkowanie plików cookies i innych technologii za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik
ma prawo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies były usuwane z dysku twardego,

uniemożliwić umieszczanie nowych plików cookies lub otrzymywać powiadomienia, tak aby żaden plik
cookies nie został umieszczony bez wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może również tak
skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookies nie były automatycznie zapisywane. Zmiana ustawień
plików cookies (wyłączenie przyjmowania plików cookies) może uniemożliwić korzystanie z części Strony
lub uniemożliwi wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkowników. Wycofanie zgody
na wykorzystanie plików Cookiem możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Google
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku uzupełnienia dowolnego dostępnego na Stronie formularza, Administrator gromadzi i przetwarza
podane dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w
których są one przetwarzane, uwzględniając zasadę ,,minimalizacji danych”, zgodnie z RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach podanie danych jest konieczne
dla zawarcia umowy czy rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, zgłoszonej szkody, czy umówienia się na darmową
konsultację bądź trening.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasu,
prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp
do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w
mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
PLIKI COOKIES

Oprócz danych osobowych, Administrator gromadzi także informacje poprzez pliki cookies (inaczej ciasteczka).
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon)
Użytkownika przeglądającego Stronę Administratora. Pliki cookies w czasie pobytu na Stronie zbierane są
automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści
na stronie serwisu Administratora, analiza zdarzeń na Stronie. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisów
przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy
jakości tych usług oraz cookies dla celów marketingowych.
Pliki cookies przetwarzane są w następujących celach:
- dostosowania zawartości Strony do preferencji jej Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w
szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać
e-maila, daty urodzenia oraz numeru karty;
- marketingu usług Administratora, w tym dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych jak najbardziej
dostosowanych do jego zainteresowań (w tym celu Administrator dokonuje profilowania).
Podstawą prawną przetwarzania w taki sposób danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu
bezpieczeństwa usług i prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży.


NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

GOOGLE ANALYTICS. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, są to pliki cookies firmy
Google Ireland Ltd., które zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, takie
jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas spędzony na Stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi
podstronami. W ramach plików cookies Google Analytics zbierane są dane demograficzne oraz dane o
zainteresowaniach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można
znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS. Administrator korzysta z narzędzi Google AdWords firmy Google Ireland Ltd., dzięki czemu
może prezentować swoją ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci
reklamowej Google. Użytkownikowi, który wpisze określone hasła w wyszukiwarce może wyświetlić się reklama
Administratora skorelowana z tym hasłem. W ramach Google AdWords Administrator analizuje skuteczność
reklam publikowanych na stronach Google, dzięki czemu oferty są lepiej dopasowywane do oczekiwań
Użytkowników.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w zakresie usługi Google AdWords dostępne są pod
linkiem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.


DOUBLECLICK. Administrator wykorzystuje narzędzie marketingowe DoubleClick, są to pliki cookies firmy Google
Ireland Ltd., używane w celu wyświetlania odpowiednich reklam dla danego Użytkownika, poprawiania raportów
skuteczności kampanii lub unikania wyświetlania tych samych reklam więcej niż jeden raz.

FACEBOOK PIXEL. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, które są plikami cookies
firmy Facebook Ireland Ltd., umożliwiającymi kierowanie spersonalizowanych reklam na portalu Facebook.
Administrator posiada wyłącznie informacje na temat działań Użytkownika podjętych w ramach jego Strony.
Niemniej firma Facebook w sposób całkowicie niezależny od Administratora może łączyć informacje, o których
mowa powyżej z innymi informacjami zbieranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z portalu Facebook i
wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

LINKEDIN. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych LinkedIn, zarządzanej przez firmę LinkedIn
IrelandUnlimited Company. Każde wywołanie jednej ze Stron Administratora, która zawiera funkcje LinkedIn,
powoduje nawiązanie połączenie z serwerami LinkedIn. Do LinkedIn trafia informacja o odwiedzeniu przez
Użytkownika Strony za pomocą adresu IP. LinkedIn może przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do
Użytkownika i jego konta w serwisie LinkedIn. Administrator nie posiada wiedzy o treści przekazywanych danych
ani o sposobie korzystania z nich przez LinkedIn.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć pod linkiem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
WTYCZKA FACEBOOK. Ze Stroną zintegrowane są wtyczki do serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczka
Facebook na Stronie jest oznaczona logiem Facebook. Wtyczka bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem
Administratora na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informację, że Użytkownik odwiedził
Stronę ze swojego adresu IP. Użytkownik odwiedzając Stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku,
Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany Facebook jest w stanie
pozyskiwać informacje o adresie IP. Administrator nie posiada wiedzy na temat treści przekazywanych danych,
ani ich wykorzystywania przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na
portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Administratorem serwisu Facebook lub zapoznanie się z
polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. W przypadku gdy
Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt w serwisie
Administratora, należy wcześniej wylogować się ze swojego konta na Facebook.
WTYCZKA INSTAGRAM. Ze Stroną zintegrowane są wtyczki do serwisu firmy Instagram LLC. Wtyczka Instagram
na Stronie jest oznaczona logiem firmy Instagram w formie „Kamery Instagram”. Po wejściu na Stronę, która
zawiera taką wtyczkę, kliknięcie tego przycisku spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami
Instagram. Wtyczka bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem Administratorem na serwerze Instagrama.
Instagram może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę ze swojego adresu IP. Użytkownik
odwiedzając Instagram, nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, jest w stanie pozyskiwać informacje o
adresie IP. W wyniku tego osadzenia Instagram otrzymuje informację, że przeglądarka Użytkownika otworzyła
odpowiednią Stronę, nawet gdy Użytkownik nie posiada profilu serwisu Instagram lub nie jest aktualnie
zalogowany do Instagrama. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności firmy Instagram
Administrator proponuje kontakt bezpośrednio z Administratorem serwisu Instagram lub zapoznanie się z
polityką prywatności portalu pod adresem:
https://help.instagram.com/155833707900388/.

W przypadku gdy Użytkownik nie życzy sobie, aby Instagram powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem
Strony Administratora bezpośrednio z kontem Instagram Użytkownika, należy wcześniej wylogować się ze
swojego konta na Instagramie. Wczytywanie wtyczek Instagrama można również całkowicie zablokować za
pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą dodatku blokującego wykonywanie skryptów.

WTYCZKA YOUTUBE. Strona Administratora została zintegrowana z dostawcą usług wideo YouTube (YouTube
LLC., spółkę należącą do Google Ireland Ltd.) Aktywne kliknięcie przycisku wtyczki powoduje nawiązanie
połączenia z serwerami YouTube. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta na YouTube, to YouTube
przypisuje informację o odwiedzeniu Strony Administratora do osobistego konta Użytkownika. Kliknięcie
przycisku odtwarzania filmu, również przypisuje o tym informację do konta użytkownika serwisu YouTube. W
celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTube
(Google) Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
W przypadku gdy Użytkownik nie życzy sobie, aby YouTube powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem
Strony Administratora bezpośrednio z kontem Użytkownika na YouTube, należy wcześniej wylogować się ze
swojego konta YouTube i innych kont użytkowników YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google
Inc., a także usuwając pliki cookies tych firm przed wizytą na Stronie Administratora.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 


 

 

Masz pytania?
Nasza recepcja czeka na Twój telefon
889 533 223
Xtreme Fitness Gyms Tarnów Błonie
ul. Błonie 2
33-100 Tarnów
Pon.-Pt.
6:00 - 23:00
Sobota
8:00 - 20:00
Niedziela
8:00 - 18:00

Polska Sieć Klubów Fitness

Lista klubówKontaktKarieraPolityka PrywatnościRegulamin
Facebook Instagram LinkedIn YouTube
Copyright © Xtreme Fitness Gyms 2023